Διαδραστικές εφαρμογές, Β΄ τάξης, ανά ενότητα μαθημάτων