Όροι χρήσης των υλικών

Όροι χρήσης των υλικών
1. Οι χρήστες εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν στη διδασκαλία της τάξης τους τα υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση, κατά την κρίση τους, σεβόμενοι τα γενικώς ισχύοντα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων αυτών.
2. Οι χρήστες εκπαιδευτικοί, στο βαθμό που συμμερίζονται τις διδακτικές ανησυχίες μας, ενθαρρύνονται να μας επικοινωνήσουν τυχόν αβλεψίες, λάθη και αρνητικές διδακτικές εμπειρίες που διαπίστωσαν κατά τη χρήση των υλικών αυτών.
3. Για τυχόν προβλήματα πρόσβασης στο υλικό επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sporikos.com.