Βιβλίο μαθητή, Α΄ τάξης, Β΄ τεύχος, με διαδραστικές εφαρμογές