(Αρ) Προσομοίωση ανάλυσης και σύνθεσης Δεκάδων και Μονάδων